Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Implementering og forankring

Ledelsesmæssige perspektiver

Det er  vigtigt at skabe trygge rammer for medarbejderne, hvor de kan udfolde sig, og hvor der skabes rum til gensidig refleksion og vidensdeling og erfaringsudveksling i hverdagen og ved møder.

 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan sikrer du ledelsesmæssigt, at medarbejderne engagerer sig, deltager aktivt og er villige til at ændre evt. adfærd, indstilling, tilgang og måde at arbejde på? - Hvad kræver det af dig som leder og hvordan følger du op?
  2. Hvordan kan du som leder sikre, at der holdes møder, hvor medarbejderne kan udfolde sig og hvor der skabes rum for gensidig refleksion, vidensdeling og erfaringsudveksling?
  3. Hvordan skaber du som leder det trygge rum, der gør at medarbejderne tør kaste sig ud i at afprøve ting, de ikke er helt sikre i; f.eks. at synge, at bruge musiske virkemidler, at danse eller bruge tekniske redskaber til musikafspilning i hverdagen?
  4. Hvordan sikrer du og dine evt. lederkollegaer, at du/I udfolder de samme tydelige krav og forventninger til medarbejderne i forhold til arbejdet med brug af sang og musik i alle afdelinger/ på den samlede arbejdsplads?
  5. Hvordan vurderer du som leder, at du kan facilitere og løbende understøtte implementerings og- forankringsprocessen, så det sikres, at vision og målsætninger opnås?
  6. Hvilke overvejelser gør du dig med hensyn til at gøre brug af ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til at implementere brugen af sang og musik; f.eks. en musikterapeut?
  7. Hvordan sikrer du dig som leder, at der sker dokumentation af hvordan sang og musik målrettet anvendes hos den enkelte person med demens og at der løbende evalueres og følges op på den igangsatte indsats?
  8. Hvordan sikrer du dig som leder, at der sker dokumentation af de forandringstiltag, der løbende sættes i gang og afprøves i organisationen og at der løbende evalueres og følges op på den igangsatte indsats?